krs online

Blog Firmowy

Szkolenia prawnicze dla biur zarządu – Linke Kulicki Education

krs online

Rola biura zarządu szybko ewoluuje w czasach przyspieszonych zmian i zwiększonej złożoności zadań. Jesteś osobą zaangażowaną w prace biura zarządu? Stoisz przed nowymi wymaganiami i nowymi wyzwaniami. Poznaj prawne aspekty funkcjonowania Biura Zarządu! Dzielimy się wiedzą, która do tej pory dostępna była tylko w kancelariach[…] 

Czy każdy może być członkiem zarządu i rady nadzorczej?

Warto zdawać sobie sprawę z istnienia wielu istotnych warunków, które trzeba spełniać wchodząc do zarządu spółki kapitałowej. Istnieje choćby katalog przestępstw, popełnienie których (w przypadku prawomocnego skazania) eliminuje nas z możliwości zasiadania w zarządzie spółki. Warto tematowi się przyjrzeć w szczególności mając na uwadze, że planowane jest rozszerzenie tego katalogu w najbliższym czasie. Osobnym zagadnieniem są wymogi kompetencyjne. Dodatkowo warto pamiętać o szczególnych wymogach na rynkach regulowanych (jak np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, bankowość). Zawsze należy pamiętać, że wchodząc do zarządu bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za działanie spółki zgodnie z prawem, a brak znajomości przepisów nie jest okolicznością łagodzącą w razie problemów.

 

Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych

Zasiadając w organach spółki należy bezwzględnie pamiętać za co i kiedy ponosimy osobistą odpowiedzialność. Często w świadomości obywateli funkcjonuje błędne przekonanie, że prowadzenie spółki jest całkowicie bezpieczne, jeżeli chodzi o osobisty majątek udziałowców. Tymczasem w przypadku zasiadania w organach spółki mamy do czynienia z tzw. subsydiarną odpowiedzialnością członków zarządu, co może sprowadzić się do egzekucji z osobistego majątku członków zarządu za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Podczas szkolenia zostanie również poruszona tematyka dotycząca możliwości ubezpieczenia się przez członków zarządu i rady nadzorczej od odpowiedzialności oraz możliwego zakresu takiego ubezpieczenia. Omówiona też zostanie materia odpowiedzialności karnej członków organów oraz planowane zmiany legislacyjne w kontekście odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i karnej.


Organizacja pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Często – zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach – prawidłowe i rzetelne prowadzenie posiedzeń zarządu i rad nadzorczych, a także sporządzanie z nich dokumentacji, jest traktowane jako nadmierny formalizm. Warto jednak spojrzeć na ten temat z szerszej perspektywy mając choćby na uwadze, że w przyszłości będziemy chcieli pozyskać inwestora. To będzie sytuacja, w której dokumentacja i prawidłowość funkcjonowania spółki będzie szczegółowo badana. Na szkoleniu będziemy w sposób praktyczny rozmawiać o formach podejmowania uchwał, sporządzania protokołów. Będzie omawiana tematyka konieczności uzyskania zgód korporacyjnych oraz ryzyk związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji korporacyjnej.


Wzajemne relacje między organami spółek

W trakcie szkolenia usystematyzujemy wiedzę dotyczącą wzajemnych relacji między organami spółek. Omówimy dokładnie jakie uprawnienia, posiadają poszczególne organy i z czego one wynikają. Ugruntowana wiedza w tym zakresie jest kluczowym elementem dla prawidłowego funkcjonowania tzw. ładu korporacyjnego każdej spółki.


Kwestie związane z zatrudnieniem członków zarządów

Częstym błędem popełnianym w spółkach jest nienależyta reprezentacja spółki przy podpisywaniu umów z członkami zarządu. W małych przedsiębiorstwach, gdzie struktura właścicielska jest prosta (np. jeden udziałowiec), często umowy z członkami zarządu w ogóle nie są sporządzane a członkowie zarządu wystawiają faktury za swoje usługi na prowadzone przez siebie jednoosobowe działalności gospodarcze. Taka sytuacja rodzi szereg zagrożeń zarówno dla spółki (pośrednio też udziałowców), a także dla takiego członka zarządu. W trakcie szkolenia omawiane będą możliwe formy zatrudnienia członków zarządu, a także tryb zawierania stosownych umów. Dodatkowo przedstawiona będzie też kwestia związana z kadencją i mandatem członka zarządu.


Krajowy Rejestr Sądowy

W trakcie szkolenia zostanie pogłębiona wiedza na temat funkcjonowania krajowego rejestru sądowego. Poruszona zostanie kwestia odpisu z krajowego rejestru sądowego. Wyjaśnimy jaki charakter mają poszczególne wpisy do tego rejestru oraz jak poprawnie odczytywać poszczególne rubryki. Mając na uwadze praktyczny charakter szkolenia wspólnie zastanowimy się między innymi jakie konsekwencje może rodzić rezygnacja członka zarządu bez jego wykreślenia z KRS.

 

Podstawowe wewnętrzne dokumenty spółek

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe dokumenty wewnętrzne spółki regulujące tzw. ład korporacyjny. Poruszona zostanie kwestia umowy/statutu spółki, regulaminu zarządu oraz rady nadzorczej, a także innych dokumentów mających wpływ na wewnętrzny porządek w spółce. Omówione zostaną także konsekwencje nieprzestrzegania regulacji wewnętrznych przez organy spółki.


Najczęstsze błędy w obsłudze prawno-korporacyjnej

Jesteśmy tylko ludźmi – błędy się zdarzają.
W trakcie szkolenia zostaną omówione najczęstsze błędy oraz takie, których popełnienie rodzi najdalej idące konsekwencje. Celem szkolenia jest zapalenie lampek ostrzegawczych w kluczowych obszarach, aby w konkretnych sytuacjach zachować podwyższoną czujność, a w konsekwencji uchronić spółkę oraz członków jej organów i udziałowców przed poważnymi następstwami.


Reprezentacja spółki

Zagadnienie kluczowe z punktu widzenia zarówno obrotu gospodarczego jak i konsekwencji wszelkich czynności prawnych dokonywanych w imieniu spółki. W trakcie szkolenia będzie poruszone zagadnienie prawidłowej weryfikacji umocowania do działania w imieniu podmiotu. Omówione zostaną dopuszczalne zasady uregulowania reprezentacji w spółce, a także kwestie związane z ustanowieniem prokury oraz jej odwołania.⟨⟨ Powrót