Biuro zarządu

Blog Firmowy

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czym jest CRBR?

Biuro zarządu

CRBR jest rejestrem gromadzącym dane o beneficjentach rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony jest przy użyciu systemu teleinformatycznego. Celem CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem, która umożliwia wywieranie decydującego wpływu na działania podejmowane przez ten podmiot oraz osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Beneficjentem rzeczywistym w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego jest:
– osoba fizyczna posiadająca więcej niż 25% udziałów lub akcji,
– osoba fizyczna dysponująca większą niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, również jako zastawnik albo użytkownik,
– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji (lub więcej niż 25% ogólnej liczby głosów)
– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
– osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Beneficjentem rzeczywistym w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Obowiązek zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Zgłoszenia do CRBR dokonać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, nie może tego zrobić nikt inny np. księgowa.
Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest bezpłatne, i składa się je w formie elektronicznej na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl.
Termin na rejestrację w CRBR wynosi 7 dni od dnia wpisania spółki do KRS, lub 7 dni od zdarzenia uzasadniającego konieczność dokonania zmiany w rejestrze.

Czym jest instytucja obowiązana?

Instytucjami obowiązanymi są m. in. banki, SKOKi, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową w rozumieniu, w niektórych sytuacjach notariusze, adwokaci, i radcowie prawni, doradcy podatkowi.

Ponadto instytucją obowiązaną będzie przedsiębiorca wpisany do CEIDG świadczący usługi polegające m.in. na: pełnieniu funkcji członka zarządu, zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Co robi instytucja obowiązana?

Instytucja obowiązana ma głównie obowiązek stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w określonych ustawą przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, polegających m.in. na identyfikacji klienta oraz weryfikację jego tożsamości, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, ustaleniu struktury własności, bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych klienta.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu, wciąż potrzebujesz wsparcia związanego z obowiązkiem zarejestrowania się w CRBR – skontaktuj się z nami. Aby uzyskać wsparcie skontaktuj się z nami poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje wszystkie pytania.⟨⟨ Powrót