Jednoosobowa spółka z o.o.

Blog Firmowy

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednoosobowa?

Jednoosobowa spółka z o.o.

Spółki najczęściej kojarzą się ze strukturami, które składają się z dwóch lub więcej wspólników. Jednak często przedsiębiorcy zadają pytania czy spółka może być jednoosobowa.[…]

W przypadku spółek osobowych tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej nie ma takiej możliwości. W każdym przypadku potrzebne są przynajmniej dwie osoby lub podmioty. Inaczej sprawa wygląda przy spółkach kapitałowych tj. przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej. W ich przypadku 100% udziałowcem lub akcjonariuszem może być jedna osoba lub podmiot. W konsekwencji o takich spółkach mówimy, że są to spółki jednoosobowe.

Spółka jednoosobowa jako alternatywa dla JDG

Jednoosobowe spółki, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być dobrą alternatywą dla prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Głównym powodem jest najczęściej chęć ograniczenia odpowiedzialności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która najczęściej jest wykorzystywana jako zamiennik jednoosobowej działalności gospodarczej, posiada szereg mechanizmów do tego służących. Przede wszystkim wspólnik sp. z o.o. nie odpowiada za zobowiązania spółki. Członek zarządu zaś odpowiada swoim majątkiem tylko wtedy gdy spółka nie ma środków na pokrycie zobowiązania. Co ważne, od takiej odpowiedzialności członek zarządu może się uwolnić stosownie do art. 299 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1 Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2 Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Definicja spółki jednoosobowej

Kodeks spółek handlowych definiuje spółkę jednoosobowo bardzo krótko. Zgodnie z art. 4 KSH spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

Założenie spółki jednoosobowej

Jednoosobowa spółka kapitałowa może być założona w taki sam sposób jak i spółki, które posiadają większą liczbę wspólników. Do wyboru jest założenie spółki elektronicznie poprzez system S24 lub też poprzez podpisanie umowy spółki lub statutu u notariusza a następnie zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Trzeba pamiętać, że zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres albo adres do doręczeń elektronicznych jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki. Warto pamiętać także, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o. (art. 151 KSH).

Zgromadzenie wspólników

Podstawowym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oprócz zarządu jest zgromadzenie wspólników. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. trudno mówić o zgromadzeniu - mamy przecież w niej tylko jednego wspólnika. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że w spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu, chciałbyś uzyskać wsparcie prawne naszej kancelarii, skontaktuj się z nami, poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Prawnicy Kancelarii Linke Kulicki od lat wspierają przedsiębiorców, a obsługa prawna spółek i prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów naszego działania. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.⟨⟨ Powrót