księga udziałów w spółce

Blog Firmowy

Księga udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

księga udziałów w spółce

W ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy prowadzić dokumenty korporacyjne i organizacyjne, które odzwierciedlają to co dzieje się w spółce. Jednym z takich dokumentów jest księga udziałów. Księga udziałów pokazuje kto w danym momencie jest wspólnikiem w spółce i ma prawo do podejmowania decyzji podczas zgromadzenia wspólników.[…]

Księga udziałów spółki z o.o. - co musi zawierać?

Księga udziałów powinna być zawsze aktualna. W trakcie istnienia spółki wspólnicy, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i umowie spółki, mogą rozporządzać udziałami. W rozporządzenie udziałami wchodzi sprzedaż wszystkich udziałów lub ich części na rzecz innej osoby/podmiotu, a także ustanowienie zastawu na udziałach i prawa użytkowania oraz wykonywania prawa głosu.

W powyższym kontekście ważne jest to, że w Krajowym Rejestrze Sądowym (w odpisie KRS) ujawniani są wspólnicy, którzy posiadają przynajmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Dlatego też nie zawsze otwierając odpis KRS danej spółki będziemy w stanie zobaczyć wszystkich udziałowców. Ci, którzy posiadają mniej niż 10% udziałów zwyczajnie nie będą widoczni. Nie oznacza to jednak, że tacy udziałowcy nie są w ogóle zgłaszani do KRS i nie widnieją w aktach rejestrowych spółki.

Zmiany w księdze udziałów spółki z o.o.

Po każdej zmianie dotyczących wspólników zarządu zobowiązany jest zaktualizować księgę udziałów (listę wspólników). Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. Więc nawet jeśli dany wspólnik posiada mniej niż 10% udziałów w spółce to będzie można go zidentyfikować w aktach rejestrowych spółki, które są dostępne dla każdego.

Księga udziałów może być prowadzona zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej.

Czy księga udziałów jest obowiązkowa w spółce z o.o.?

Obowiązek prowadzenia księgi udziałów spoczywa na zarządzie spółki. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres albo adres do doręczeń elektronicznych, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

Grzywna za brak prowadzenia księgi udziałów

Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą członków zarządu względem spółki, który nie wypełniają swoich obowiązków prawnych. Jednak kodeks przewiduje równolegle sankcje karne za brak prowadzenia księgi udziałów przez zarząd spółki. Przepis stanowi, że kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd nie prowadzi księgi udziałów podlega grzywnie do 20.000 złotych.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu, chciałbyś uzyskać wsparcie prawne naszej kancelarii, skontaktuj się z nami, poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Prawnicy Kancelarii Linke Kulicki od lat wspierają przedsiębiorców, a obsługa prawna spółek i prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów naszego działania.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.⟨⟨ Powrót