Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników spółki

Blog Firmowy

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników spółki

Jednym z dwóch podstawowych organów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników. Podejmowane są na nim uchwały kluczowe dla spółki, jak np. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, podwyższanie kapitału zakładowego, uchwalanie dopłat, umorzenie udziałów czy też zgoda na zaciągnięcie przez zarząd zobowiązania dwukrotnie przewyższającego wysokość kapitału zakładowego spółki. Zdarza się, że wspólnik spółki nie może osobiście wziąć udziału w zgromadzeniu wspólników. Z pomocą przychodzi możliwość udziału w takim zgromadzeniu przez pełnomocnika.[…]

Czy zawsze można brać udział w zgromadzeniu wspólników przez pełnomocnika?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość uczestniczenie w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywanie prawo głosu przez pełnomocników o ile przepisy prawa lub sama umowa spółki nie zawierają żadnych ograniczeń w tym zakresie. W praktyce w 99% przypadków nie będzie z tym problemów.

W orzecznictwie wskazuje się, że “nie jest dopuszczalne całkowite wyłączenie z mocy umowy spółki lub uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prawa reprezentowania wspólników na zgromadzeniu przez pełnomocnika (art. 243 § 1 KSH).” (wyrok SA w Gdańsku z dn. 6.06.2013, I ACa 225/13).

Kto może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników?

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych pełnomocnikiem może być każdy z wyjątkiem członka zarządu danej spółki oraz pracownika tej spółki. Podjęcie uchwały z naruszeniem tych zasad powoduje możliwość wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały (art. 252 KSH).

Zakres i forma pełnomocnictwa

Kodeks spółek handlowych wskazuje precyzyjnie, że pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Poprzez pisemne udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z polskimi przepisami uznaje się dokument papierowy podpisany własnoręcznie (tzw. podpis mokry) lub dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy pamiętać, że samo pełnomocnictwo pełnomocnictwo powinno uprawniać pełnomocnika nie tylko do udziału w zgromadzeniu wspólników ale także do wykonywania prawa głosu.

“Warunkiem przyjęcia, iż cały kapitał spółki był prawidłowo reprezentowany, w sytuacji, gdy wspólnik był reprezentowany przez pełnomocnika jest umocowanie pełnomocnika nie tylko do udziału w zgromadzeniu, ale także do wykonywania prawa głosu.” (Wyrok SA w Poznaniu z dn. 6.06.2019, I AGa 350/18).

Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

 ⟨⟨ Powrót