zawieszenie działalności spółki z o.o.

Blog Firmowy

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o.?

zawieszenie działalności spółki z o.o.

W ramach bloga Biuro Zarządu zajmowaliśmy się już tematyką zawieszenia oraz wznowienia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. Tematem dzisiejszego wpisu będzie złożenie wniosku o zawieszenie działalności do rejestru przedsiębiorców KRS.[…]

Obowiązek złożenia wniosku o zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Przedsiębiorców, regulujących tematykę zawieszenia działalności, zarówno zawieszenie jak i wznowienie wykonywania działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

Od 1 lipca 2021 roku, wnioski dotyczące wszystkich spółek handlowych, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące systemu teleinformatycznego s24, mogą być składane wyłącznie za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych. Więcej na temat korzystania z Portalu Rejestrów Sądowych możesz przeczytać tutaj.

Wzorce zamieszczone w systemie s24 nie pozwalają na złożenie wniosku o zawieszenie działalności, w związku z czym, niezależnie od typu spółki, do złożenia wniosku konieczne będzie skorzystanie z systemu PRS.

Jak wypełnić wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. w Portalu Rejestrów Sądowych?

Aby złożyć wniosek o zawieszenie działalności, wśród listy wniosków należy wybrać wniosek o zmianę. Aby przejść do wniosku należy wprowadzić numer KRS spółki, której działalność chcemy zawiesić.

Po wpisaniu numeru KRS spółki, należy wprowadzić informację niezbędne przy składaniu każdego z wniosków tj. dotyczących wnioskodawcy, statusu cudzoziemca oraz sądu właściwego dla spółki.

W rubryce Zakres informacji objętych zmianą należy zaznaczyć Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności, następnie wskazać czy wniosek dotyczy zawieszenia czy wznowienia oraz uzupełnić datę zawieszenia działalności, która nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Załączniki do wniosku o zawieszenie działalności spółki z o.o.

Do wniosku należy załączyć obowiązkowe dokumenty, stanowiące podstawę wpisu. Wśród załączników powinny znaleźć się:

  1. Protokół z posiedzenia zarządu zawierający uchwałę o zawieszeniu działalności spółki;
  2. Oświadczenie wszystkich członków zarządu o niezatrudnianiu pracowników przez spółkę.

Wskazane jest aby załączane dokumenty zostały sporządzone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku sporządzenia dokumentów w formie papierowej, do wniosku dołącza się:

  1. odpisy elektroniczne poświadczone przez notariusza lub występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika lub
  2. elektroniczne kopie dokumentów (np. skany)

W przypadku przedłożenia elektronicznych kopii dokumentów należy w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku przesłać do sądu oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo. Niedochowanie terminu na przesłanie dokumentów stanowi brak formalny wniosku.

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności spółki z o.o.

Wniosek powinien zostać złożony przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki. W przypadku, w którym w spółce obowiązuje reprezentacja wieloosobowa, wniosek powinien zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce.

Wniosek o zawieszenie działalności spółki nie podlega opłacie sądowej.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu, chciałbyś uzyskać wsparcie prawne naszej kancelarii, skontaktuj się z nami, poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Prawnicy Kancelarii Linke Kulicki od lat wspierają przedsiębiorców, a obsługa prawna spółek i prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów naszego działania. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.⟨⟨ Powrót