spółka cudzoziemiec

Blog Firmowy

Kiedy spółka z o.o. jest cudzoziemcem?

spółka cudzoziemiec

Podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zwrócić uwagę na to czy spółka będzie miała status cudzoziemca czy też nie. Oświadczenie o tym statusie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o rejestrację spółki z o.o. Takie oświadczenie trzeba także składać każdorazowo przy zmianie statusu spółki w tym zakresie.[…]

Spółka cudzoziemiec - Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Powyższy obowiązek wynika wprost z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 19:

  1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów (...) zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (...).
  2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka cudzoziemiec - kim jest cudzoziemiec?

Zgodnie z ustawą nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, definicję “cudzoziemca” wypełnia:

  1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Kiedy spółka z o.o. jest uważana za cudzoziemca?

W przypadku spółek, w tym sp. z o.o. za cudzoziemca uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

 ⟨⟨ Powrót