Sprawozdanie zarządu spółki

Blog Firmowy

Sprawozdanie zarządu spółki z o.o. z działalności

Sprawozdanie zarządu spółki

Sprawozdanie zarządu spółki z o.o. z działalności służy podsumowaniu działań osoby prawnej w danym roku obrotowym. Dostarcza też informacji na temat jej kondycji finansowej oraz operacyjnej. Co powinno się w nim znaleźć? […]

Sprawozdanie z działalności a sprawozdanie finansowe

Zarówno sprawozdanie z działalności spółki, jak i sprawozdanie finansowe podsumowują wynik działalności spółki na koniec danego roku obrotowego.

Dokument finansowy odwołuje się przede wszystkim do wartości liczbowych:

 • bilansu;
 • rachunku zysków i strat;
 • zestawienia zmian w kapitale własnym;
 • rachunku przepływów pieniężnych.

Dla odróżnienia sprawozdanie z działalności spółki prezentuje w sposób opisowy poszczególne zdarzenia, które miały wpływ na jej rozwój.

Ustawodawca wyszczególnił elementy sprawozdania z działalności spółki w art. 49 ustawy o rachunkowości. Dokument powinien obejmować cały rok obrotowy, chyba że z przepisów szczególnych wynika konieczność sporządzenia sprawozdania na dzień zdarzenia przerywającego ten okres, np. ogłoszenie upadłości spółki.

Zakres sprawozdania zarządu spółki z o.o. z działalności

Warto podkreślić, że nie ma jednego, uniwersalnego schematu tworzenia sprawozdania z działalności. Zawsze powinno być ono dostosowane do specyfiki funkcjonowania spółki.

Pierwszym elementem sprawozdania z działalności powinny być dane identyfikujące podmiot. Członkowie zarządu najczęściej podają firmę (nazwę) spółki, jej siedzibę oraz właściwy sąd rejestrowy wraz z przypisanym osobie prawnej numerem KRS.

W informacjach wstępnych można określić również władze spółki oraz jej strukturę kapitałową. W praktyce wystarczy wskazać aktualny skład zarządu oraz kapitał spółki z wyszczególnieniem ilości i wartości udziałów, a także wymienić podmioty, które je posiadają.

Sprawozdanie zarządu spółki z o.o. z działalności - elementy sprawozdania

Artykuł 49 ustawy o rachunkowości wymienia następujące podstawowe elementy sprawozdania z działalności:

 • zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym oraz po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania (np. zwiększenie wolumenu zatrudnienia);
 • przewidywany rozwój jednostki (np. podwyższenie kapitału zakładowego, planowane działania ekspansyjne);
 • ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju (np. pozyskanie grantu);
 • aktualna i przewidywana sytuacja finansowa (np. przychód i zysk netto, wynik sprzedaży);
 • udziały własne;
 • posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady);
 • instrumenty finansowe.

Dodatkowe elementy, które mogą się pojawić to m.in. KPI oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych (np. planowane zwiększenie zatrudnienia) lub środowiska naturalnego.

Dokument powinien być sporządzony w formie elektronicznej oraz podpisany przez wszystkich aktualnych członków zarządu podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przepisy nie określają docelowego formatu pliku. Sprawozdanie powinno być złożone do KRS za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Warto nadmienić, że po spełnieniu określonych warunków zarząd spółki z o.o. może nie sporządzać sprawozdania z działalności.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu artykułu masz wątpliwości co do tego, jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu zarządu spółki z o.o. z działalności, zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy niezbędnej pomocy. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego, który znajdziesz na dole strony.

e-mail: sekretariat@linkekulicki.pl
tel. +48 789 178 462⟨⟨ Powrót