Zawieszenie spółki z o.o.

Blog Firmowy

Zawieszenie oraz wznowienie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie spółki z o.o.

W trakcie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć miejsce sytuacje, w których prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę może okazać się czasowo niekorzystne. Takie okoliczności nie muszą jednak prowadzić do likwidacji spółki i warto wtedy rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej spółki.[…]

Warunki zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga uzasadnienia czy spełnienia się określonych przesłanek. Działalność gospodarczą można zawiesić z dowolnego powodu.

Jedynym warunkiem jaki Spółka musi spełniać aby móc korzystać z takiego uprawnienia jest niezatrudnianie pracowników. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców, zawiesić działalność może również Spółka zatrudniająca wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub innych wymienionych we wskazanym przepisie, tj.:

„Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.”

Okres zawieszenia działalności

Działalność gospodarczą spółki można zawiesić wyłącznie na czas określony. Minimalnym okresem zawieszenia może być okres 30 dni. Działalność gospodarczą spółki można zawiesić maksymalnie na okres 24 miesięcy.

Uchwała w sprawie zawieszenia działalności

Podstawą zawieszenia działalności gospodarczej spółki jest uchwała zarządu jako organu prowadzącego sprawy spółki. Uchwała zarządu powinna wskazywać na termin rozpoczynający okres zawieszenia oraz informację na temat długości okresu zawieszenia.

Wniosek o zawieszenie działalności

Aby skutecznie zawiesić działalność gospodarczą spółki należy złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, przy czym dzień rozpoczęcia zawieszenia działalności nie może poprzedzać dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej nie podlega opłacie sądowej.

Funkcjonowanie spółki w okresie zawieszenia

W okresie zawieszenia, spółka nie może prowadzić bieżącej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia spółka:

 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495)

Podstawowymi korzyściami płynącymi z zawieszenia działalności gospodarczej spółki są:

 • Brak obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
 • Co do zasady, brak obowiązku składania deklaracji ZUS oraz VAT
 • Brak obowiązku składania sprawozdań finansowych, w przypadku w którym spółka była zawieszona przez cały rok obrotowy.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Tak jak w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, wznowienie działalności gospodarczej spółki wymaga podjęcia uchwały zarządu. Nie jest przy tym wymagane aby spółka pozostała w stanie zawieszenia przez cały okres wskazany w uchwale.

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pierwszego dnia po upłynięciu okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, sąd rejestrowy z urzędu powinien dokonać w wpisu informacji o wznowieniu działalności. Z praktyki jednak wynika, że sądy nie wykonują tego obowiązku, dlatego też w takim przypadku również będzie konieczne złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej spółki.

Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej, tak jak wniosek o zawieszenie jest zwolniony od opłat.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu artykułu masz wątpliwości co do tego, jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy niezbędnej pomocy. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego, który znajdziesz na dole strony.⟨⟨ Powrót